Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi
Yardım
Twitter
Anlık twitter akışı
2023/makro-ekonomi-nedir.jpg

Makro Ekonomi Nedir?

Makro ekonomi, bir ülkenin veya bölgenin tüm ekonomisini ele alan ve ulusal gelir, üretim, tüketim, işsizlik, enflasyon gibi ekonominin genel performans göstergelerini inceleyen bir ekonomi bilimi dalıdır. Mikro ekonomi bireylerin ve firmaların ekonomik kararlarını incelerken, makro ekonomi tüm ekonomiyi bir bütün olarak ele alır.

Makro ekonomik çalışmalar, genellikle ekonomik büyüme, para politikası, mali politika ve uluslararası ticaret gibi geniş konularda yoğunlaşır.

Ekonomik Büyüme

 • GSYİH Tanımı: Bir ülkenin belirli bir dönemde ürettiği nihai mal ve hizmetlerin parasal değeri.
 • GSYİH Hesaplama Yöntemleri: Üç ana yöntem vardır: üretim yöntemi, gelir yöntemi ve harcama yöntemi.
 • GSYİH'nin Önemi: Bir ekonominin genel sağlığını ölçen ve politika yapıcılar için kritik kararlar alınmasında yardımcı olan bir gösterge.

Ekonomik Büyümenin Bileşenleri

 • Birikim: Ekonomik büyüme, fiziksel sermaye birikimi, beşeri sermaye gelişimi ve teknolojik ilerlemelerle sağlanır.
 • Yatırım: Yatırım faaliyetleri, ekonominin üretim kapasitesini artırarak büyümeyi destekler.
 • Tüketim: Hanehalkının mal ve hizmet tüketimi, büyüme için gerekli olan talebi oluşturur.

Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri

 • Doğal Kaynaklar: Zengin doğal kaynaklara erişim, hammadde arzını ve dolayısıyla üretimi kolaylaştırır.
 • İnsan Sermayesi: Eğitimli ve sağlıklı bir iş gücü, ekonomik verimliliği ve yenilikçiliği artırır.
 • Teknoloji: Teknolojik inovasyon, üretim süreçlerini daha etkin hale getirerek büyümeyi hızlandırır.
 • Piyasa Koşulları: Serbest piyasa ekonomisi ve rekabetçi iş ortamı, büyümeyi teşvik eder.

Büyüme İle Kalkınma Arasındaki Fark

Kalkınma, ekonomik büyümenin yanı sıra eğitim, sağlık ve çevresel sürdürülebilirlik gibi alanları da içerir. Kalkınma daha geniş bir refah artışını ifade ederken, ekonomik büyüme daha dar bir mal ve hizmet üretim artışı odaklıdır.

Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme

 • Sürdürülebilir büyüme, ekonomik faaliyetlerin gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmayacak şekilde yönetilmesini savunur.
 • Çevresel etkiler, toplumsal eşitlik ve uzun vadeli planlama, sürdürülebilir büyüme stratejilerinin ana bileşenleridir.

Küresel Ekonomide Ekonomik Büyüme

 • Küreselleşme ve dış ticaret, ekonomik büyümeye katkıda bulunan küresel faktörlerdir.
 • Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki büyüme farklılıkları, uluslararası ekonomik politikaların oluşumunu etkiler.

Para Politikası

Para politikası, bir ülkenin genel ekonomik hedeflerine ulaşmak için merkez bankası veya para otoritesi tarafından kullanılan araçların ve yöntemlerin tümüdür. Enflasyonu kontrol etme, istihdamı maksimize etme ve ekonomik büyümeyi sağlama gibi makroekonomik hedeflere hizmet eden bu politikalar, para arzını ve faiz oranlarını ayarlamak için çeşitli araçlar kullanır.

Temel Para Politikası Araçları

Faiz Oranları:

 • Merkez bankalarının belirlediği faiz oranları, bankaların birbirlerinden ödünç aldıkları para için ödemeleri gereken maliyettir.
 • Bu oranların düşürülmesi ekonomiyi teşvik ederken, arttırılması soğutucu bir etki yaratabilir.
 • Rezerv Gereksinimleri:
 • Bankaların ellerinde tutmaları gereken minimum rezerv miktarını belirtir.
 • Rezerv oranlarının azaltılması, bankacılık sistemine daha fazla likidite sağlayarak kredi genişlemesini destekler.

Açık Piyasa İşlemleri:

 • Merkez bankasının, piyasadaki para arzını doğrudan etkilemek için hazine bonoları ve devlet tahvilleri alıp satmasıdır.
 • Bankacılık sistemine likidite sağlamak veya çekmek amacıyla kullanılır.

Para Politikasının Amaçları

 • Enflasyonu Kontrol Altında Tutma: Enflasyon, tüketicinin satın alma gücünü azaltır ve ekonomik belirsizliği artırır. Para politikası, fiyat istikrarını sağlamak için enflasyonu düşük ve öngörülebilir seviyelerde tutmayı hedefler.
 • İstihdamın Maksimize Edilmesi: Ülkenin tam istihdam seviyesine ulaşmasını sağlamak, para politikasının önemli amaçlarından biridir.
 • Ekonomik Büyümenin Desteklenmesi: Faiz oranlarının yönetimi ve para arzının kontrolü aracılığıyla, para politikası ekonomik büyümeyi destekler veya kontrol altında tutar.

Para Politikasının Etkinliği ve Sınırlılıkları

Para politikasının etkinliği, ekonomik koşullara, insanların beklentilerine ve politikanın zamanlamasına bağlıdır. Ayrıca bazı durumlarda, özellikle likidite tuzağının olduğu durumlarda, geleneksel para politikası araçlarının sınırlarına dikkat çekmek gerekir.

Küresel Krizler ve Para Politikası

2008 Finansal Krizi ve COVID-19 pandemisi gibi küresel ekonomik krizler sırasında, dünya genelinde merkez bankaları olağanüstü para politikası önlemleri almak zorunda kalmıştır. Bu süreçler, özellikle niceliksel gevşeme veya faiz oranlarının sıfıra yakın seviyelere düşürülmesi gibi araçlarla ekonomilerin desteklendiğini göstermiştir.

Mali Politika

Mali politika, hükümetin ekonomik faaliyetler üzerinde etkili olmak için kullandığı vergilendirme, harcama ve borçlanma gibi araçların toplamıdır. Genel ekonomik hedeflerine ulaşmak, finansal sağlık ve istikrarı korumak adına önemli bir yoldur.

Mali Politikanın Temel Yapıtaşları

Vergilendirme:

 • Vergiler, hükümetin gelir kaynakları arasındadır ve refah devletinin finansmanında temel bir rol oynar.
 • Ekonominin soğutulması veya ısındırılması ihtiyacına göre vergi düzeyleri ayarlanabilir.
 • Hükümet Harcamaları:
 • Kamusal ihtiyaçların karşılanması ve sosyal programların finanse edilmesi için yapılan harcamalar ekonomiyi canlandırabilir.
 • Altyapı projeleri, savunma harcamaları ve eğitime yapılan yatırımlar gibi kamu harcamaları GSYİH'yı doğrudan etkiler.

Bütçe Politikaları:

 • Hükümetlerin gelir ve giderlerinin dengelenmesi bütçe politikaları aracılığıyla gerçekleşir.
 • Bütçe fazlası ya da açığı, hükümetin mali politika tercihlerini yansıtır.

Mali Politika Aracılığıyla Ekonomik Düzenleme

Konjonktürel Yönetim:

 • Ekonomik döngüler, mali politikalar ile dengelenebilir.
 • Resesyon dönemlerinde ekonomik faaliyetleri canlandırmak için genişleyici mali politika; enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde ise daraltıcı mali politika kullanılır.
Sosyal Refah:

 • Vergi indirimleri ve transfer ödemeleri gibi araçlarla gelir dağılımı ve sosyal adalet hedeflerine katkıda bulunulur.
 • Toplumsal eşitlik ve yoksulluğun azaltılması, mali politika ile desteklenir.

Mali Politikanın Sınırları ve Zorlukları

Borçlanma ve Faiz Oranları:

 • Hükümetin borçlanma faaliyetleri, ulusal borç düzeyini ve gelecekteki mali politika seçeneklerini etkiler.
 • Yüksek borç seviyeleri, faiz oranları üzerinde baskı yaratır ve mali politikanın manevra alanını daraltabilir.
Siyasi Dinamikler:

 • Mali politika, siyasi tercihler ve ekonomik gereklilikler arasında kalan bir alan olduğu için karmaşık dengelerle şekillenir.

Küresel Ekonomide Mali Politikalar

Dünya genelindeki mali politikaların koordinasyonu, küresel ekonomik krizlerin yönetiminde hayati olabilir. G20 gibi uluslararası platformlar, bu tür bir iş birliğine olanak tanır.

Uluslararası Ticaret

Uluslararası ticaret, farklı ülkeler arasındaki mal ve hizmet alışverişini ifade eden ekonomik bir faaliyettir. Dünya ekonomisini şekillendiren bu ticaret sayesinde ülkeler, kendi ürettikleri fazla malları dış pazarlara sunarak döviz kazancı elde edebilir ve ihtiyaç duydukları ürünleri daha uygun koşullarda ithal edebilirler.

Uluslararası Ticaretin Temel Prensipleri

Karşılıklı Yarar: Ticaret, her iki taraf için de avantajlı olmalıdır; böylece her ülke kendi komparatif üstünlüklerine göre üretim yapar.

 • Açık Pazarlar: Rekabetin olduğu açık piyasalar, tüketici için daha fazla çeşitlilik ve daha iyi fiyatlar demektir.
 • Ticaret Anlaşmaları: Pek çok uluslararası ticaret anlaşması, gümrük vergilerini düşürür ve ticari engelleri azaltır.

Uluslararası Ticaretin Ekonomilere Etkileri

 • İhracat ve Büyüme: İhracat, bir ülkenin ekonomik büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunur.
 • İthalat ve Çeşitlilik: İthalat sayesinde tüketiciler daha geniş bir ürün yelpazesi ile karşılaşır.
 • Döviz Kurları: Döviz kurları, uluslararası ticareti doğrudan etkiler ve ihracatçı ile ithalatçı firmaların karlılıkları üzerinde belirleyici rol oynar.

Ticaret Politikaları ve Düzenlemeler

 • Gümrük Tarifeleri: Gümrük tarifeleri ve kotalar gibi ticari sınırlamalar, iç piyasaları koruma amaçlı kullanılır.
 • Serbest Ticaret Bölgeleri: Serbest ticaret bölgeleri ve ekonomik entegrasyonlar, ticaretin hızlanmasına ve piyasaların genişlemesine olanak tanır.

Küresel Ticaretin Zorlukları

Sürdürülebilirlik ve Adil Ticaret:

 • Çevresel standartlar ve çalışma koşulları gibi konular, adil ticaretin ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarının önem kazanmasına neden olmuştur.

Korunmacılık:

 • Ticaret savaşları ve korunmacılık, serbest ticareti tehdit edebilir ve global ekonomik istikrarı zedeleyebilir.

Türkiye'nin Uluslararası Ticareti

 • Türkiye'nin stratejik konumu, uluslararası ticarette önemli bir köprü fonksiyonu görmesini sağlar.
 • Farklı bölge ve ülkelerle imzalanan ticaret anlaşmaları, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rolünü pekiştirir.

Yatırım Hesabı Açın
Yatırım Hesabı Başvurusu

Alnus Yatırım ayrıcalıklarından yararlanın. Size özel yatırım hesabı ile tanışın!

Yatırımcıya özel platform, ürün çeşitliliği, kişiye özel analiz desteği, hızlı para yatırma / çekme ve daha fazlası için hemen hesap açın!

ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü