Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi
Yardım
Twitter
Anlık twitter akışı

Mesafeli Sözleşme

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER ÖN BİLGİLENDİRME FORMU


Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 01.08.2015 tarih 29432 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ (III-45.1)” hakkındaki Tebliğin 5. maddesi uyarınca Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşterileri ile yetkileri çerçevesinde Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak çerçeve sözleşmeler akdedebilir.


Bu çerçevede, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Müşteri arasında, 7.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 49 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan, Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler’in uygulama usul ve esaslarını düzenleyen 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. Maddesi Gereği;


1. Finansal Hizmeti Sunan Yatırım Kuruluşu’na Ait Bilgiler:


Unvanı  : Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Adresi   : Esentepe Mah. Haberler Sokak No:10 Şişli İstanbul
Telefon : 0 (212) 213 08 00
Fax       : 0 (212) 346 09 89
E-posta adresi : info@alnusyatirim.com
MERSİS Numarası : 0615002521200015


Şirketin Esas Faaliyet Konusu: Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil)


2. Finansal Hizmetin Temel Nitelikleri


Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hizmet, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan İşlem Aracılığı Faaliyetleri, Portföy Aracılığı Faaliyeti, Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti, Sınırlı Saklama Hizmeti, Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti ve Halka Arza Aracılık Faaliyetlerinde bulunmak üzere geniş yetki belgesi kapsamında, Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması, Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması ve Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması yan hizmetlerı kapsamında verilmektedir.


3. Finansal Hizmetin Masraflarına İlişkin Bilgiler


Finansal hizmetlerin yürütülmesi aşamasındaki tüm işlemlerden, devlete ve diğer yetkili kurumlara mevzuatın öngördüğü oranlarda ödenen her türlü vergi, harç (BSMV, D.V. vs.) ile diğer masraflar Müşteri tarafından ödenir. Komisyon, faiz ve masraflar Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.alnusyatirim.com sitesinde ilan edilmektedir. İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin komisyon, spread, ücret, masraf ve benzeri yükümlülükler sabit olmayıp işbu Sözleşme’nin aktedildiği tarih için geçerlidir. Masraf ve Komisyon kalemlerinin herhangi birinde yapılacak değişiklikler Müşteri’ye kayıtlı veya kayıtsız elektronik posta veya İşlem Platformu yada internet sitesi üzerinden bildirilecektir.


Müşteri bildirim ve/veya duyuru tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü gün içerisinde söz konusu kalemlerde meydana gelen değişikliğe itiraz etmediği takdirde bu değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır. Müşterinin sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.


Müşteri'ye yapılacak olan ihbar tarihinden geçerli olmak üzere Takasbank'ın uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, günlük BİST Repo Ters Repo Piyasası ve/veya Takasbank Para Piyasası ortalama ağırlıklı faiz oranının 3 katı şeklinde hesaplanacak temerrüt faizi, ödeme tarihine kadar olan süreyi içerecek şekilde Müşteri'nin hesabına tahakkuk ettirilir. Alnus Yatırım’da temerrüde düşmesi halinde aynı oranda temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür.


Müşteri'nin emri verdiği tarihi takip eden günden itibaren veya emrin gerçekleşmesini müteakip menkul kıymetler Saklama Kuruluşu'nda bulunmazsa veya en geç 24 saat içinde Alnus Yatırım'a teslim edilmezse, Alnus Yatırım, teslim edilmeyen menkul kıymetler kadar kendiliğinden alım emri düzenler ve Müşteri'nin borcunu kapatır. Bu şekildeki işlemden dolayı meydana gelecek olan olası zararın tamamı Müşteriye aittir.


4. Doğası gereği ya da gerçekleştirilecek işlemlere bağlı olarak özel bazı riskler taşıyan veya fiyatları hizmet sağlayıcının kontrolü dışında finansal piyasadaki dalgalanmalara göre değişen veya geçmiş verileri gelecekte oluşacak değerler için bir gösterge oluşturmayan finansal araçların finansal hizmetlerde kullanılması halinde, bu araçlara ilişkin bilgiler sözleşme öncesinde okunarak imzalanması talep edilen Risk Bildirim Formlarında yer almaktadır.


5. Varsa Müşteri Tarafından Ödenmesi Gereken Vergiler:


Tüm işlemlerden yürürlükteki mevzuatın öngördüğü oranda alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve diğer vergiler Müşteri tarafından ayrıca ödenir.


6. Sunulan Bilgilerin Süresine İlişkin Bilgiler:


İşleme konu kıymetlerin fiyatları anlık ve günlük olarak işlemlerin gerçekleştirildiği piyasa şartlarına bağlı olarak değişmektedir.


7. Ödeme Ve İfaya İlişkin Bilgiler:


Ödeme ve ifa; sözleşmelerde düzenlendiği şekilde Müşteri’nin Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki cari hesabından mevzuatın öngördüğü sürelerde gerçekleştirilir.


8. Uzaktan İletişim Aracının Kullanılmasına İlişkin Bazı Ek Masrafların Müşteri Tarafından Karşılanacak Olması Halinde, Bu Masraflara İlişkin Bilgiler: Uzaktan iletişim aracının kullanılması nedeniyle Müşteri’den ek bir masraf alınmayacaktır.


9. Cayma Hakkı:


Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 13. maddesi gereği söz konusu finansal hizmette Cayma Hakkı bulunmamaktadır.


10. Sözleşmenin Asgari Süresi Ve Sona Erdirilme Yöntemi:


Süresiz olarak akdedilen Sözleşmelerde asgari süre bulunmamaktadır. Tarafların sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı bulunmakta olup fesih yönetimine ilişkin hüküm sözleşmede bulunmaktadır. Sözleşmelerin feshi halinde cezai şart yer almaktadır.


Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 7. Maddesi Gereği


a. Müşteri’nin, Adı, Soyadı, açık adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri, sözleşmelerde belirtilmiştir.


b. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin sunduğu hizmetler ile ilgili şikâyet ve başvurularınızı; öncelikle Yatırım kuruluşunun https://www.alnusyatirim.com/iletisim ve https://www.alnusforex.com/sikayet adresinden elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz. Yaptığınız şikayetin sonucunun tarafınıza yazılı ya da sözlü olarak bildirilmesinin ardından; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne ya da Sermaye Piyasası Kurulu’na ayrıca şikâyet ve itirazlarınız konusundaki başvurularınızı yetkili ve görevli Mahkemelere yapabilirsiniz.


c. Varsa garanti fonu ya da diğer tazminat düzenlemelerine ilişkin bilgi: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83’üncü maddesi birinci fıkrası hükmü ile yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri hâlinde, Sermaye Piyasası Kurulunca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulan Yatırımcı Tazmin Merkezi (www.ytm.gov.tr) bulunmaktadır.


Ayrıca, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin merkezi karşı taraf uygulamasına geçtiği piyasalarda garanti fonu bulunmaktadır. Garanti fonu tutarı ve işleyişine ilişkin olarak detay bilgiler www.takasbank.gov.tr adresinde yer almaktadır.


Ekte yer alan Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi, Kredi Menkul Kıymet Çerçeve Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Araçlarının Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi, Menkul Kıymet Ödünç Alma Verme İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Elektronik Ortamda Gerçekleştirilecek İşlem Esasları Kullanım Sözleşmesi, Yurtdışı Piyasalarda Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Bireysel Portföy Yöneticiliği Çerçeve Sözleşmesi, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi ekleri ve risk bildirimleri çerçevesinde Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, devredilebilir menkul kıymetler,devredilebilir menkul kıymetler yatırım ortaklığı payları finansal varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlar bedellerin finansal piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kontrolü dışında değişebileceği ve bu değişimin cayma hakkı süresi içinde gerçekleşebildiği göz önüne alınarak Finansal Hizmetlere ilişkin Mesafeli Satışlar Yönetmeliğinin 13. maddesi çerçevesinde Müşteri’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.


İş bu form 3 ( üç ) sayfadan oluşmaktadır. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan bilgileri okuyup anladığımı, kabul ettiğimi, bu bilgilendirme formunu özgür irademle imzaladığımı ve formun bir örneğini elden teslim aldığımı kabul ve beyan ederim.

ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü