Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi
Hakkımızda
Twitter
Anlık twitter akışı

Alınan Kişisel Verilerin Saklama ve Kullanım Koşulları

Yatırımcıların tüm şahsi verileri, ilgili emir iletim sistemi ve aracı kurum otomasyon uygulaması içinde saklanmakta, söz konusu verilere erişim yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Alnus Yatırım topladığı yatırımcı verilerini ve bunlardan türetilen verileri kurumsal saklama ünitelerinde yedekli sistemlerde saklamaktadır. Belli dönemlerde alınan bu yedeklerin sağlıklı muhafaza edilip edilmedikleri testler gerçekleştirilerek kontrol edilmektedir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca iz kaydıyla (hash) saklanması öngörülen veriler elektronik ortamda zaman damgalı olarak saklanmaktadır. Şirketimiz bilgi güvenliği politikası çerçevesinde gerekli önlemler alınmaktadır.

Tüm müşteri sözleşmeleri ve belgeleri yalnızca yetkili kurum çalışanları tarafından erişilebilen güvenli ortamlarda saklanır. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinde değişiklik olduğunda tarafımıza bildirim yapması gerekmektedir.

Yasal zorunluluk gereği bilgi vermekle yükümlü olunan kurumların talebi halinde, kişisel bilgiler bu kurumlarla paylaşılabilecektir.

Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Tasfiyesinin Nasıl Yapılacağı

Müşteri, alım ve/veya satım yapılacak sermaye piyasası araçları için Alnus Yatırım Menkul Değerler’e esasen yazılı olarak emir verecektir. Ancak Alnus Yatırım Menkul Değerler isterse internet şubesinden, e posta, faks ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da uzaktan erişim araçlarından yararlanmak suretiyle veya kayıtlı telefonlardan sözlü olarak da verilen emirleri kabul edebilir.

 • Elektronik ortamda iletilen emirlerin gerçekleşmesi, emir değişikliği, emir iptali ve benzeri durumlar aynı işlem platformlarından anlık olarak takip edilebilmektedir.
 • Sermaye piyasası araçlarının tamamı için emir iletimi takas ve tasfiye süreçleri ilgili mevzuat ve şirket politikalarında belirtilen kurallara göre yerine getirilir.

Aracı Kurum müşteri emrinin Borsa’ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak Aracı Kurum, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin Borsa’ya iletilememesinden ya da kısmen veya tamamen gerçekleştirilememiş olmasından sorumlu değildir.

Elektronik Ortamda Yapılabilecek İşlemler ve Bildirimlere İlişkin Esaslar

Elektronik işlem platformlarımızda müşterilerimize kaldıraçlı alım-satım işlemlerinde (FOREX), yurtdışı türev piyasalarında (FUTURES ve CFD kontratları) ve yurtdışı borsalarda yabancı pay senedi alım satım yapma imkanı sunulmaktadır. FOREX, CFD, FUTURES, VİOP işlemlerine ait hesap açılımları için müşterinin e-posta adresi zorunlu olup, bu ürünlere ait ekstreler ve diğer bildirimler bu e-posta adreslerine gönderilmektedir.

 • Elektronik ortamda müşterilerimizin sistemimizde kayıtlı e-mail adreslerine, işlem yaptığı piyasalara ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde gönderilesi gereken günlük/aylık olarak nakit ve kıymet hesap ekstresi, açık pozisyon raporu, kar-zarar raporu, gayri nakdi teminatlar raporu, alım-satım teyit formu, gerçekleşen işlemler raporu vb. raporlar gönderilmektedir.
 • Müşterilerin yapmış oldukları işlemler neticesinde teminat tamamlama yükümlülüğü doğduğunda, teminat tamamlama (Margin Call) çağrısı cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) veya e-posta gönderimi şeklinde yapılabilmektedir.
 • Müşterilerin platformumuzda yapmış oldukları teminat çekme/yatırma işlemlerinde cep telefonlarına SMS bildirimi yapılabilmektedir.
 • SMS doğrulaması gerektiren durumlarda müşteri cep telefonuna SMS ile doğrulama kodu gönderilebilmektedir.
 • FOREX, CFD ve FUTURES işlemlerine ait bilgilere elektronik erişim hizmeti de sunulmaktadır.
 • Müşteriler, hesaplarında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm nakit giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın teminat durumlarına ilişkin bilgilere Elektronik İşlem Platformu üzerinden sürekli erişim sağlayabileceklerdir.

Müşterilerin Sınıflandırılması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" yayımlanmıştır.

Bu tebliğ ile aracı kurumların tüm müşterilerini Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilen esaslar doğrultusunda profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırmaları istenilmiştir.

Profesyonel Müşteri:

Profesyonel müşteri" kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip" müşteriyi ifade eder. Aşağıdaki kuruluşlardan biri olan veya sayılan nitelikleri haiz olanlar belgelerini ibraz etmek şartıyla kurumumuzca profesyonel müşteri olarak kabul edilir.

 • Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.
 • Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.
 • Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.
 • Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.
 • Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, öz sermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.
 • Profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediğinizi ve bu talebinizi yazılı olarak kuruma iletildiği durumlarda, bu talebiniz dikkate alınacaktır.

Genel Müşteri:

Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler “genel müşteri” kabul edilir.

Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Müşteri:

Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, kurumun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlaması gerekir:

 • İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları
 • Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması
 • Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması

Kurumumuza bu belgeleri ibraz ederek başvuran müşteri, kurum tarafından kabul edilmesi ertesinde talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecektir. Aksi takdirde genel müşteri olmaya devam edeceklerdir.

Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu kuruma bildirmekle yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

a) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

b) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması/talimat alınması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

c) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

d) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “yerindelik testi” başlıklı 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;

Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı,

Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).


e) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sisteminin Olası Riskleri ve Güvenliği

Yatırımcılar, kullandığı Alnus Yatırım uygulamaları ve Alnus Yatırım’a emir iletimlerinde SSL sertifikası ile güvenli bağlantı yöntemi kullanılmaktadır. Alnus Yatırım sistemleri güncel firewall ve anti virüs yazılımları ile son derece güvenli bir altyapıya sahiptir. Türkiye genelinde meydana gelebilecek internet, telekomünikasyon kesintilerinde, veri merkezlerimizin de etkilenebileceği doğal afet, toplumsal olaylar vb. mücbir sebepler dışında Alnus Yatırım uygulamalarında kesinti oluşması beklenmemektedir. Teknik donanım, sunucu vb. kaynaklı kısa süreli servis sorunlarında ise ilgili telefon numaraları üzerinden hizmet verilmeye devam edilecektir.

SSL şifreleme yöntemi kırılması oldukça zor bir şifreleme yöntemidir. Ayrıca yatırımcı şifreleri de veri tabanında dahi şifreli tutulmaktadır ve personelin dahi görmesi mümkün değildir. Yatırımcı şifresinin phishing, kötü amaçlı yazılım vb. yöntemler ile temini risk oluşturmaktadır. Bu sebeple yatırımcıların kullandıkları cihazlarda kötü amaçlı yazılımlara karşı önlem almaları gerekmektedir.

Yatırımcıların işlem yaptıkları cihazların internet bağlantılarında bir sorun olmadığından emin olmaları gerekmektedir. Ayrıca yatırımcı bilgilerinin istenmeyen kişilerin eline geçmesine sebep olabileceği için cihazlarında kötü amaçlı yazılımlara karşı gerekli güvelik önlemlerini almaları gerekmektedir.

Alnus Yatırım hiçbir suretle kişisel bilgilerinizi e-posta yoluyla yatırımcılardan istememektedir. Yatırımcı şifreleri hiçbir koşulla Alnus Yatırım personeli dahil kimse ile paylaşılmamalıdır. Genel kullanıma açık, internet cafe, otel, havalimanı gibi yerlerde bulunan bilgisayarlardan finansal işlem yapılması genel olarak güvenlik sorununa sebebiyet verebilir.

İşlem Platformunda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemleri

Alnus Yatırım, acil ve beklenmedik durum karşısında, iş sürekliliğinin sağlanması, müşteri & 3. taraf mağduriyeti olmaksızın faaliyetlerinin devam edebilmesini teminen, mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü mali tablo ve kayıtlar elektronik ortamda yedekleri alınarak; basılı olarak tutulan her türlü kıymetli evrak ise, yangın, sel vb. afete karşı korumalı dolaplarda saklanmaktadır.

Alnus Yatırım faaliyetlerinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanmasını teminen ise, Alnus Yatırım merkezde kullanılan tüm bilgi işlem sistemlerinin bir yedeği Alnus Yatırım tarafından belirlenen bir merkezde tutulmaktadır. Bu süreçte bilgisayar ağında meydana gelebilecek kesinti sırasında telefon, faks vb. ile alınan müşteri emirleri Borsa’ya iletilebilecektir. Böyle bir durumda, 0212 213 08 00 numaralı telefon hattı üzerinden kurum personeline direk erişim imkanı bulunmaktadır.

Kaydileşmeyen Menkul Kıymetler Hakkında Yatırımcıları Bilgilendirme Notu

6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile değişen Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) geçici 6’ıncı maddesi 3. fıkrası ve eklenen 4. fıkrası gereğince kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar hak sahibi adına teslim edilmeyen pay senetleri ve senetlerden doğan haklar ilgili ihraçcıya intikal edecek, yatırım fonları ise kayden iptal edilecektir. Yedi yıllık sürenin başlangıcına esas kayden izlemeye geçiş tarihleri pay senetleri için ihraçcı, yatırım fonları için fon bazında Merkezi Kayıt Kuruluşu’´nun web sitesinde (www.mkk.com.tr) döküman kütüphanesi / Listeler / Geçici 6 İntikal Listesi adresinde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Alnus Yatırım Menkul Değerler

Borsa İşlemlerinin Açık, Düzenli ve Dürüst Şekilde Gerçekleşmesine Aykırı Mahiyetteki Fiiller

BIST'de borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı emir ve işlemler ile bu nitelikteki emirleri veren veya işlemleri yapan yatırımcılara uygulanacak tedbirler hakkında BIST'nini 395 sayılı genelgesi hakkında bilgilendirme.

BIST'de borsa işlemlerinin açık düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleştirilmesine aykırı nitelikteki emirlerin ve işlemlerin açık bir şekilde tanımlanması, gözetim veya denetim faaliyetleri sırasında bu nitelikte emir verdiği veya işlem yaptığı tespit edilen yatırımcılara BIST tarafından uygulanacak tedbirlere ilişkin BIST'nin yayınladığı 27.06.2012 tarihli Genelge'nin yatırımcıyı ilgilendiren kısmı aşağıda sunulmuş olup, pay senedi işlemlerinizde göz önünde bulundurulmasını rica ederiz.

I- Borsa İşlemlerinin Açık, Düzenli ve Dürüst Şekilde Gerçekleşmesine Aykırı Mahiyetteki Fiiller:

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47'nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (2) numaralı bendinde düzenlenen manipülasyon fiili ile BIST Yönetmeliğinin 24'üncü maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve piyasa fiillerine ilişkin hükümler saklı olmak üzere, aşağıda belirtilen nitelikte verilen emirler ve yapılan işlemler, Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyette emirler ve işlemler olarak kabul edilir.

Kendinden kendine işlemler:

Bir seans boyunca, o seanstaki BIST Pay Senetleri Piyasası ortalama sözleşme sayısının yüzde 50'si veya üzerinde işlem gerçekleşen herhangi bir pay senedinde;

o Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği sözleşme sayısının aynı payda gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranının yüzde 25 ve üzerinde olması,

o Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği toplam işlem miktarının , aynı payda gerçekleşen toplam işlem miktarına oranının yüzde 25 ve üzerinde olması,

o Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği sözleşme sayısının payda gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranı ile yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği toplam işlem miktarının payda gerçekleşen toplam işlem miktarına oranının aritmetik ortalamasının [yukarıda (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen oranların ortalamasının] yüzde 40 ve üzerinde olması koşullarının bir arada gerçekleşmesi.

Parçalanmış aktif emirlerle gerçekleştirilen işlemler:

Bir seans boyunca herhangi bir payın sırasında, yatırımcının ;

1. Verdiği emirleri tek seferde karşılayacak yeterlikte pasifte bekleyen emir var iken, 30 saniye veya daha kısa süre içerisinde, en az 5 sözleşme yaratacak şekilde işleme dönüşen aynı yönlü, aynı veya daha iyi fiyatlı aktif emirler iletmesi,

2. (1) numaralı alt bentte belirtilen işlem kalıbının bir seans boyunca 25 kez ve daha fazla tekrar etmesi ve tekrar eden bu nitelikteki kalıplarda gerçekleşen sözleşme sayılarının aritmetik ortalamasının en az 25 adet olması,

3. (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikteki sözleşmelerin sayısının, aynı payda gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranının yüzde 40 ve üzerinde; kendisi tarafından iletilip işleme dönüşen toplam aktif emir sayısına oranının ise yüzde 80 ve üzerinde olması,

koşullarının bir arada gerçekleşmesi.

Özel emirler ve maksimum lot miktarlı emirler parçalanmış aktif emir olarak dikkate alınmaz. Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde ve Genelgenin 5 inci maddesinde belirlenen emir ve işlemlere ilişkin oran, miktar, sayı ve sürelere uymamakla birlikte, yatırımcının; yapılan düzenlemeyi dolanacak biçimde ve süreklilik arz edecek şekilde, bu oran, miktar, sayı ve sürelere çok yakın bir tarzda emir vermesi ve işlem yapması da Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst gerçekleştirilmesine aykırı mahiyette emir ve işlemler kapsamında değerlendirilerek gerekli tedbirler uygulanır.

Yukarıda sayılan emir ve işlem kalıpları dışında başkaca emir ya da işlem kalıplarının piyasa bozucu bir tarzda kullanılır hale geldiğinin görülmesi durumunda, BIST bu nitelikteki emirler ve işlemleri de Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçeklemesine aykırı mahiyette emirler ve işlemler olarak tanımlayabilir.

II- Uygulanacak Tedbirler:

Borsanın gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda yapılan tespitlere istinaden ya da Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazılı talebine bağlı olarak 4 üncü maddede belirtilen fiilleri işlediği anlaşılan yatırımcılara BIST tarafından aşağıdaki tedbirler sırasıyla uygulanır:

Yatırımcının bilgilendirilmesi:

Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Genelgenin 4 üncü maddesinde belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte, herhangi 90 günlük bir dönemde en az 3 kez işleyen yatırımcı, bu fiillerinin borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleştirilmesine aykırı mahiyette emirler ve işlemlerden olduğu ve bu tür fiillerinin devamı halinde bu Genelgede belirtilen diğer tedbirlerin sırasıyla uygulanacağı hususlarında bir defaya mahsus olmak üzere yazılı olarak bilgilendirilir.

Yatırımcının kimlik veya unvan bilgilerinin ilan edilmesi:

Yukarıda (a) bendinde bahsi geçen bilgilendirme yazısının yatırımcıya tebliğ edildiği tarihten sonra ve her halükarda bilgilendirmeye mesnet teşkil eden durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün geçtikten sonra, yatırımcının 4'üncü maddede belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte, herhangi 90 günlük bir dönemde en az 3 kez tekrar işlemesi halinde, kimlik veya ünvan bilgileri genel mektup ile ilan edilir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulur.

Yatırımcıya brüt takas uygulaması getirilmesi:

Yatırımcının ünvan veya kimlik bilgilerinin KAP 'ta ilan edildiği tarihten sonra, 4'üncü maddede belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte herhangi 30 günlük bir dönemde en az 3 kez tekrar işlemesi halinde, ilgili yatırımcıya tüm pay senetlerinde geçerli olmak ve tedbirin KAP' ta duyurulduğu tarihi takip eden ilk gün gerçekleşen işlemlerden başlamak üzere 15 gün süreyle brüt takas uygulaması getirilir. Brüt takas uygulanan gerçek ve tüzel kişi yatırımcıların kimlik ve unvan bilgileri ile tedbirin uygulanma süresi, genel mektup ile ilan edilir ve KAP' ta duyurulur.

Brüt takas, bir yatırımcının aynı gün içinde gerçekleştirdiği tüm alış ve satış işlemlerine ilişkin takas yükümlülüklerinin netleştirmeye (mahsup) tabi tutulmaksızın takas gününde ayrı ayrı yerine getirilmesini ifade eder.

Brüt takas uygulaması kapsamına alınmış olan yatırımcıların takas işlemleri BIST Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

Yatırımcıya önceden depo şartı uygulanması:

Brüt takas uygulaması kapsamına alınan bir yatırımcının, söz konusu tedbirin ilan tarihinden sonra, 4 üncü maddede belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte herhangi 30 günlük bir dönemde en az 3 kez tekrar işlemesi halinde, ilgili yatırımcıya tüm pay senetlerinde geçerli olmak üzere, tedbirin KAP' ta duyurulduğu tarihi takip eden ilk günden itibaren 30 gün süreyle önceden depo şartı getirilir. Önceden depo şartı getirilen gerçek ve tüzel kişi yatırımcıların kimlik ve unvan bilgileri ile tedbirin uygulanma süresi, genel mektup ile ilan edilir ve KAP' ta duyurulur. Önceden depo şartı; bir alım satım emri verildiğinde, emir konusu nakit veya pay senetlerinin, yatırımcının emri verdiği üye nezdindeki hesaplarında bulunuyor olması veya emrin verildiği anda üyeye peşinen tevdi edilmesi zorunluluğunu ifade eder.

Üyeler, önceden depo şartı uygulaması kapsamına alınmış olan müşterileri tarafından gün boyunca verilen alım veya satım emirlerini borsaya iletmeden önce; alım emirleri için, emrin teklif edilen fiyat üzerinden parasal karşılığının üye nezdindeki ilgili müşteri hesaplarında, satım emirleri için ise emir konusu pay senedi miktarının tamamının Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. nezdindeki üye alt hesaplarında bulunmasını sağlamakla yükümlüdürler.

Verilen emirler geçerliliğini sürdürdüğü müddetçe depo edilen nakit ya da pay senetlerinin söz konusu hesaplarda tutulması zorunludur.

İletilen emirlerin işleme dönüşmesi halinde, alım emirlerinde gerçekleşen alım işlemi tutarına tekabül eden nakit, satım emirlerinde ise satılan miktar kadar pay senedi takas yükümlülüğü yerine getirilene kadar ilgili hesaplarda tutulmaya devam edilir. Depo edilen nakit ve pay senetleri, takas işlemleri tamamlanana kadar müşteri tarafından iletilen yeni bir emrin karşılığında önceden depo edilmesi gereken nakit ya da pay senedi olarak değerlendirilemez. Benzer şekilde, takas gününde yatırımcının hesabına geçecek olan nakit veya pay senetleri de önceden depo şartı kapsamında dikkate alınmaz.

Yatırımcı emirlerinin geçici süreyle kabul edilmemesi (boykot):

Önceden depo şartı uygulaması kapsamına alınan bir yatırımcının söz konusu tedbirin ilan tarihinden sonra, Genelgenin 4 üncü maddesinde belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte herhangi 30 günlük bir dönemde en az 3 kez tekrar işlemesi halinde, ilgili yatırımcı tedbirin KAP' ta duyurulduğu tarihi takip eden ilk günden itibaren 45 gün süreyle boykot edilir ve söz konusu yatırımcıya boykot süresinin bitiminden itibaren tüm pay senetlerinde geçerli olmak ve boykot süresinin bitimini takip eden ilk gün gerçekleşen işlemlerden başlamak üzere 30 gün süreyle brüt takas uygulaması getirilir. Borsadan boykot edilen gerçek ve tüzel kişi yatırımcıların kimlik ve unvan bilgileri ile uygulanma süresi, genel mektup ile ilan edilir ve KAP' ta duyurulur.

Boykot süresince Borsa Üyeleri, yatırımcının vekil sıfatıyla verdiği emirler ya da yatırımcı adına vekil sıfatıyla verilen emirler de dahil yatırımcı adına veya hesabına verilen hiçbir alım ya da satım emrini kabul edemez.

Ancak, boykot uygulamasının başlamasından itibaren 10 gün içerisinde, sadece yatırımcının üyeden kullandığı kredi veya ödünç aldığı pay senedi borçlarının kapatılması için kredi tutan ya da ödünç pay miktarı ile sınırlı olmak üzere yapılacak alım veya satım işlemlerine ilişkin emirler, boykot kapsamı dışında tutulur.

Yatırımcının saklama bakiyesi bulunan pay senetleri ile sınırlı olmak üzere, bu pay senetlerinin yatırımcı tarafından kullanılmayan rüçhan hakkı kuponlarının satışına ilişkin emirler boykot kapsamı dışındadır.

Yukarıda (e) bendinde belirtilen tedbirin uygulanmasından sonra yatırımcının söz konusu fiilleri tekrar işlemesi halinde uygulanacak tedbirlerin niteliği ve uygulanma süreleri Borsa Yönetim Kurulunca ayrıca kararlaştırılır.

Bu madde hükmü kapsamında belirtilen tedbirlerin alınması, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Borsa düzenlemelerine aykırılık nedeniyle inceleme yapılmasına engel teşkil etmeyeceği gibi, yatırımcı bazında ilave tedbirler alınmasına ya da piyasa, pazar, platform, sistem, menkul kıymet, üye veya ihraççı bazında başka tedbirler uygulanmasına da engel oluşturmaz.

ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü