Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi

Yatırımcılar İçin Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve Beyan Formu

A-)Aydınlatma Metni


1-)Veri Sorumlusu ve temsilcisi

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘KVKK’) ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ uyarınca Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (‘Şirket’) olarak veri sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek isteriz. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği konusunda daha detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmha Politikası’na https://www.alnusyatirim.com adresinden ulaşabilirsiniz.


2-) Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen bilgiler yine aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir.


Veri çeşitleri:

a. Kimlik bilgilerinizi ( ad soyadı, doğum yeri ve tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası)

b. İletişim bilgilerinizi ( işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon ve cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları)

c. Aile bilgilerinizi ( eğitim seviyesi, medeni durumları, çocuk sayıları, eş ve akrabalara ait bilgiler)

d. Finansal bilgilerinizi ( gelir seviyesi, banka hesap numarası, IBAN numarası)

e. Şirket güvenliğine ilişkin bilgiler ( kamera, ziyaretçi kayıtları, Şirketimize giriş ve çıkış kayıtları)

f. Elektronik kayıtlara ilişkin bilgiler ( kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları, diğer veriler ve loglar)

g. Ses kayıt bilgileri

h. Mevzuat gereği bilgiler ( denetim ve risk yönetim faaliyetleri ile ilgili)

i. Şirketimiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini


Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil işlemler, elektronik posta, başvuru formları araçları üzerinden, Şirketimiz ile yapılan her türlü yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olarak ve KVKK’nda belirtilen; (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, (iii) Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, (iv) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (vi) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak veriniz işlenmekte ve paylaşılmaktadır.


Amaçlar:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecek ve yine aynı kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, şirket faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi ve şirket hizmetlerimizden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerimizin ifa edilmesi başta olmak üzere; SPK, BDDK, VUK, MASAK Yönetmelikleri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, BİST, TAKASBANK, GİB, Hazine Müsteşarlığı, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumları, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar, yerli ve yabancı destek hizmeti kuruluşları, posta, SMS ve e-mail gönderim hizmeti sunan kuruluşlar ve anlaşmalı kuruluşlar, finans kuruluşları, bağımsız denetim şirketleri ve bankalar, konsorsiyum üyesi olunan halka arz süreçlerinde SPK mevzuatı çerçevesinde Konsorsiyum lideri kuruluşlarla, SGK ve sair yasal mevzuata uyum gerekliliği nedeniyle, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, bu konuda, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile ilişkili olarak ve ayrıca kişisel verilerin elektronik ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi paylaşılması amacıyla işlenmektedir. 


3-) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük, şubeler, irtibat büroları, internet şubesi, mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, çağrı merkezi, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketler, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, internet sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, gibi şirketimizin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla ve yazılı olarak fiziki şekilde toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır. Kişisel verileriniz başta Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere, SPK düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası sektörünü düzenleyen ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere, şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeye, diğer ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere dayanılarak işlenmektedir.


4-) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Gerçek kişi olması halinde Müşteri, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri'nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, şirketimize başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir. Kişisel verilerin;

a-) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b-) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c-) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç-) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d-) eksik veya yanlış işlenmişse, düzeltilmesini ve düzeltme isteminin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e-) silinmesini veya yok edilmesini ve silme veya yok etme işleminin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f-) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g-) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme


haklarına sahipsiniz. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile İrtibat Bürolarımıza veya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizzat elden iletebilir yahut noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.


Başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır. Başvuruların ücretsiz olarak yanıtlanması esas olup, Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde veri sahiplerinin başvuruları belirli koşullar altında ücretlendirilebilecektir. Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. 


Veri Sahibi Başvuru Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki kanuna buradan ulaşabilirsiniz.


Şirket : Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Genel Müdürlük Adresi : Esentepe, Haberler Sk. No:10, 34394 Şişli/İstanbul 

Telefon : 0 (212) 213 08 00

Faks : 0 (212) 346 09 89

E-posta :info@alnusyatirim.com


Kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.


B-) Beyan Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimlik, iletişim, aile, finansal varlıklara, şirket güvenliğine, yatırım ve finansal ürünlere erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin elektronik kayıtlara, ses ve görüntü kayıt bilgilerine, mevzuata, risk profili, tüketici alışkanlığına ilişkin bilgileri ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“şirket”) müşteri ile imzaladığı sözleşmeler kapsamındaki işlemler sonucu temin edindiği müşterinin kimliğini belirleyici veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır. Şirket, yatırım hizmetlerini tarafınıza sunabilmek için, tarafınız ile işbu Çerçeve Sözleşmesi imzalamaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Sermaye Piyasası Kanunu mevzuat kapsamında sunabileceğimiz her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (EFT, havale, SWIFT, internet / mobil şube vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, SPK ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; SPK, MASAK gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi; sermaye piyasası faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı aracı kurumlardır.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, İrtibat Büroları, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

2. İşlenmişse bilgi talep etme,

3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

6. KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına

itiraz etme,

9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

İşbu beyan ve onay formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Formunun, şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü hizmet sözleşmesi ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Şirkete iletmiş olduğum veya Şirket’in usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri ve sağlık verisi dahil her türlü nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ve Şirketiniz ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine, açık rızam olduğunu beyan ederim. 
İşbu beyan ve onay formunu, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. maddesi'nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

Alnus Yatırım KEP adresi : alnus@hs01.kep.tr

Sicile kayıt tarihimiz        : 23.12.2019
ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü