Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları 0212 213 08 00
Hakkımızda
Twitter
Anlık twitter akışı

Yatırımcılar İçin Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket”) olarak güvenliğinize, temel hak ve özgürlüklerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin olarak veri sorumlusu sıfatıyla sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz şirketimizle yatırımcı olarak şirketimizle sözleşme yapmanız ve bu sözleşmenin ifası; sermaye piyasası mevzuatı başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve kişisel veri işlemenin, bir kanunda açıkça öngörülmesi sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, şirketimizle kurduğunuz sözleşmede öngörülen yükümlülüklerimizin ifa edilmesi ve gerektiğinde siz değerli yatırımcılarla iletişime geçilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz şirketimizin genel Müdürlüğü, şubeleri, internet sitesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, elektronik ve/veya yazılı belge alımı gibi fiziki olarak toplanmaktadır.

Müşterilerimizin kişisel verilerinin gizliliği ve üçüncü kişilere aktarılmaması esastır. Kişisel verileriniz, kişisel veri aktarımının kanunlarda açıkça öngörülmesi veya veri sorumlusu olarak, hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için kişisel veri aktarımının zorunlu olması halinde ilgili hukuki yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla kişisel verileri talep eden kamu kurum veya kuruluşuna aktarılabilir.

Siz değerli yatırımcılarımız, Şirketimize başvurarak, sizinle ilgili kişisel verilerin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini ve düzeltme isteminin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) silinmesini veya yok edilmesini ve silme veya yok etme işleminin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.”

İşbu beyan ve onay formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Formunun, şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü hizmet sözleşmesi ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Şirkete iletmiş olduğum veya Şirket’in usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri ve sağlık verisi dahil her türlü nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ve Şirketiniz ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine, açık rızam olduğunu beyan ederim. 
İşbu beyan ve onay formunu, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. maddesi'nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın

PLATFORM TALEP FORMU

KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.

Finansal Terimler Sözlüğü