Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi

İş Başvurularında Alınan Kişisel Verilerin İşlenme Kapsamı


Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ("Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı "Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu” ("KVKK”) 10. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, bu Aydınlatma Metni ile, kişisel verilerinizin toplanmasına, işlenmesine, aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınıza aydınlatma ve bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

Aynus Holding Grup Şirketleri ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş ("Alnus”) tarafından kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan ses kaydı, görüntü gibi her türlü özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere her türlü kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel Verileriniz Aynus Holding Grup Şirketleri ve Alnus tarafından yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan iş başvuru formları ve tarafınız ile mülakat yapılması halinde mülakat sırasında iletilmiş olan genel ve özel nitelikteki kişisel verilerinize ilişkin beyanlar, gerekli görülmesi durumunda yapılan işe alım testleri çerçevesinde edinilen bilgiler ve gerekli görülen diğer yöntemler ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri kapsamında faaliyetlerimizin sürdürmesine yönelik olarak açıkça öngörülen hallerde, tarafınız ile bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak kişisel veri işlemesinin gerekli olduğu durumlarda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri gereği vermekte olduğumuz hizmetin ifasını için gerekli olduğu ölçüde, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olarak öngörülen hallerde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda, tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veya açık rızanızın temin edilmesi durumunda toplanmaktadır. Bu veriler ilgli mevzuat gereğince öngörülen süreler içerisinde saklanmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi


Aynus Holding Grup Şirketleri ve Alnus, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerinizi iş başvurunuzun değerlendirilmesi, tarafınız hakkında gerekli araştırmanın ve soruşturmanın yapılabilmesi ve usulüne uygun olarak istihdam edilebilmeniz, istihdam edilmeniz halinde mevzuat çerçevesinde vermekte olduğunuz hizmetlerin ve/veya Şirketimiz ve Şirketlerimizin faaliyetlerinin ifasının temini amacıyla ve tarafınızla imzalanan sözleşmelerin gereği gibi ifa edilmesi için, ilgili mevzuat gereği yetkili kurum/kuruluşların taleplerini karşılayabilmek amacıyla ve/veya güvenlik, suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerin yerine getirilmesi amaçlarıyla, görevde olduğunuz sürece ve görevden ayrılmanızdan sonra dahi, yasal gereklilikler ve hizmetlerin ifası amacıyla işlemektedir. 

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması 

Aynus Holding Grup Şirketleri ve Alnus, kişisel verilerinizi tarafınız hakkında gerekli araştırmanın ve soruşturmanın yapılabilmesi ve usulüne uygun olarak istihdam edilebilmeniz, istihdam edilmeniz halinde Sermaye Piyasası Kanunu  ve tebliğler çerçevesinde vermekte olduğunuz hizmetlerin ve/veya Şirket ve Şirketlerimizin faaliyetlerinin ifasının temini amacıyla ve mevzuat tarafından öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yurt içi ve yurt dışı iştirakleri ve/veya Aynus Holding Grup Şirketleri ve Alnus Şirketi bünyesinde bulunan Banka ve kurumlar, iş ortakları ve tedarikçileri ile kanunen yetkili kılınmış kamu/özel tüzel ve gerçek kişileri, adli makamlar, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğler izin verdiği diğer kişi veya kuruluşlarla, görevde olduğunuz sürece ve görevden ayrılmanızdan sonra dahi, yasal gereklilikler ve hizmetlerin ifası amacıyla paylaşabilecektir. Bahse konu paylaşımlar neticesinde kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında yukarıda belirtilen yasal amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

KVKK 11 inci Maddesi Uyarınca Haklarınız

  • KVKK'nın 11 inci maddesi uyarınca haklarınız aşağıda sayılmaktadır;Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
  • Mevzuat ile öngörülen hallerde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü