Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi

Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri Kapsamı


a-) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ilgili maddeleri gereği Veri Sorumlusu sıfatıyla Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (‘Şirket’) olarak bu bildirim ile açıklayacağımız kapsamda işleyeceğimizi belirtmek isteriz. İşbu aydınlatma metni hakkındaki görüş ve sorularınızı tarafımızla paylaşmak için aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Kurum : Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Genel Müdürlük Adresi : Esentepe, Haberler Sk. No:10, 34394 Şişli/İstanbul 

Telefon : 0 (212) 213 08 00

Faks : 0 (212) 346 09 89

E-posta :info@alnusyatirim.com

b-) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve şirkete ait binaların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde, şirkette çalışanların, müşterilerin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi amacıyla işlenmektedir. Bu kapsamda bütün kameralar günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt halindedir. Verileri saklama süresi 15 gündür.

c-) İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılma Amacı

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecek ve yine aynı kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, şirket faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi ve şirket hizmetlerimizden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerimizin ifa edilmesi başta olmak üzere; SPK, BDDK, VUK, MASAK Yönetmelikleri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, BİST, TAKASBANK, GİB, Hazine Müsteşarlığı, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumları, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar, yerli ve yabancı destek hizmeti kuruluşları, posta, SMS ve e-mail gönderim hizmeti sunan kuruluşlar ve anlaşmalı kuruluşlar, finans kuruluşları, bağımsız denetim şirketleri ve bankalar, konsorsiyum üyesi olunan halka arz süreçlerinde SPK mevzuatı çerçevesinde Konsorsiyum lideri kuruluşlarla, SGK ve sair yasal mevzuata uyum gerekliliği nedeniyle, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, bu konuda, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile ilişkili olarak ve ayrıca kişisel verilerin elektronik ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi paylaşılması amacıyla işlenmektedir.   

d-) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Gerçek kişi olması halinde Müşteri, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri'nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, şirketimize başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir. Kişisel verilerin;

  • işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • eksik veya yanlış işlenmişse, düzeltilmesini ve düzeltme isteminin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • silinmesini veya yok edilmesini ve silme veya yok etme işleminin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

haklarına sahipsiniz. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile merkez dışı örgütlerimiz iş bu metinde belirtilen adresimize bizzat elden iletebilir yahut noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

Başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır. Başvuruların ücretsiz olarak yanıtlanması esas olup, Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde veri sahiplerinin başvuruları belirli koşullar altında ücretlendirilebilecektir. Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

Ayrıca, internet sitemizden ‘Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni Ve Beyan Formu’nu, ‘Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmha Politikası’nı ve internet sitemizdeki diğer aydınlatma metni ve bildirimleri okumanızı tavsiye ederiz.


ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü