Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

UZAKTAN MÜŞTERİ EDİNİMİ KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1.Veri Sorumlusu:


Kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaç ve koşullarla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca AlnusYatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir.


Kişisel verilerinizin Alnus Yatırım tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.alnusyatirim.com internet adresinden ulaşabilirsiniz.

 

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı


Kişisel verileriniz  görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti yolu kullanılarak sizinle müşteri sözleşmesi akdedilmesi ve bu sözleşmenin ifası, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kimliğinizin teyit edilmesi, işlem güvenliğinin sağlanması ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi amaçlarıyla (6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir) Şirketimiz tarafından işlenebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir: 

 

3.Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları


Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Alnus Yatırım tarafından yetkili kamu kurumları ve özel kurum ve kuruluşlara 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme amaç ve şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Mobil uygulamamız aracılığıyla görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti hizmetinden yararlanmanız halinde, kimlik belgenizde yer alan bilgileriniz, fotoğrafınız ve kimliğinizdeki bilgiler kullanılarak yapılan kimlik eşleştirme sonuçları ile sizinle yapılan görüntülü görüşme kayıtları Şirketimiz tarafından elde edilir ve saklanır. 


Açık rızanızla görüntülü görüşme ile kimlik tespiti hizmetini kullanmayı tercih etmeniz halinde, bu kapsamda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, Kanun’un 4’üncü maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak söz konusu açık rızanız çerçevesinde veya kanun gereği, sizlerle sözleşmelerin kurulması veya ifası, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hak tesis edilmesi veya kullanılması ya da meşru menfaat sebeplerine dayalı olarak işleyebiliriz. 

5. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası


Görüntülü görüşme ile kimlik tespiti hizmeti çerçevesinde elde edilen kişisel verileriniz, mevzuatta öngörülen saklama sürelerinin sona ermesi ve diğer saklama sebeplerinin ortadan kalkması hâlinde imha edilir. Aktive edilmeyen linkler ile müşteri sözleşmesinin imzalanmasıyla sonuçlanmayan görüntülüğü görüşmelere ilişkin veriler 48 saat içerisinde imha edilir

 

6.Kişisel Veri Sahipleri Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız


Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:


Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Alnus Yatırım’ın Merkez ve İrtibat Ofislerine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir, noter kanalıyla “Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:10 Şişli / İSTANBUL” adresine gönderebilir ya da alnus@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve her durumda en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü