Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi

İnternet Erişim Kapsamı


1. Aydınlatma Metni Hakkında

İşbu aydınlatma metni, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (‘Şirket’) tarafından işletilmekte olan www.alnusyatirim.com internet sitesi (“Site”) üzerinden temin edilen hizmetler sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin tutulması ve kullanılması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.


İşbu aydınlatma metninde değişiklik yapılması halinde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilerinizin güncel tutulması amacıyla www.alnusyatirim.com sitesinde yer alan ‘Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmha Politikası’ da (‘Politika’) dahil olmak üzere ilgili tüm dokümanlar güncellenecektir. Kişisel verilerinizin işbu aydınlatma metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere yukarıda anılan Politika’dan ulaşabilirsiniz. İşbu aydınlatma metni hakkındaki görüş ve sorularınızı tarafımızla paylaşmak için aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz.


Şirket : Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Genel Müdürlük Adresi : Esentepe, Haberler Sk. No:10, 34394 Şişli/İstanbul 

Telefon : 0 (212) 213 08 00

Faks : 0 (212) 346 09 89

E-posta :info@alnusyatirim.com


2. Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen bilgiler yine aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir.


Veri çeşitleri:

  1. Kimlik bilgilerinizi ( ad soyadı, doğum yeri ve tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası)
  2. İletişim bilgilerinizi ( işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon ve cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları)
  3. Aile bilgilerinizi ( eğitim seviyesi, medeni durumları, çocuk sayıları, eş ve akrabalara ait bilgiler)
  4. Finansal bilgilerinizi ( gelir seviyesi, banka hesap numarası, IBAN numarası)
  5. Şirket güvenliğine ilişkin bilgiler ( kamera, ziyaretçi kayıtları, Şirketimize giriş ve çıkış kayıtları)
  6. Elektronik kayıtlara ilişkin bilgiler ( kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları, diğer veriler ve loglar)
  7. Ses kayıt bilgileri
  8. Mevzuat gereği bilgiler ( denetim ve risk yönetim faaliyetleri ile ilgili)
  9. Şirketimiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini

Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil işlemler, elektronik posta, başvuru formları araçları üzerinden, Şirketimiz ile yapılan her türlü yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olarak ve KVKK’da belirtilen; (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, (iii) Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, (iv) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (vi) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak veriniz işlenmekte ve paylaşılmaktadır.


Amaçlar:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecek ve yine aynı kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, şirket faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi ve şirket hizmetlerimizden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerimizin ifa edilmesi başta olmak üzere; SPK, BDDK, VUK, MASAK Yönetmelikleri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, BİST, TAKASBANK, GİB, Hazine Müsteşarlığı, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumları, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar, yerli ve yabancı destek hizmeti kuruluşları, posta, SMS ve e-mail gönderim hizmeti sunan kuruluşlar ve anlaşmalı kuruluşlar, finans kuruluşları, bağımsız denetim şirketleri ve bankalar, konsorsiyum üyesi olunan halka arz süreçlerinde SPK mevzuatı çerçevesinde Konsorsiyum lideri kuruluşlarla, SGK ve sair yasal mevzuata uyum gerekliliği nedeniyle, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, bu konuda, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile ilişkili olarak ve ayrıca kişisel verilerin elektronik ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi paylaşılması amacıyla işlenmektedir.  


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz internet şubesi, mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, internet sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular şekilde toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır. Kişisel verileriniz başta Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere, SPK düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası sektörünü düzenleyen ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere, şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeye, diğer ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere dayanılarak işlenmektedir.


3. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları


Gerçek kişi olması halinde Müşteri, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri'nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, şirketimize başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir. Kişisel verilerin;

a-) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b-) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c-) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç-) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d-) eksik veya yanlış işlenmişse, düzeltilmesini ve düzeltme isteminin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e-) silinmesini veya yok edilmesini ve silme veya yok etme işleminin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f-) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g-) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


haklarına sahipsiniz. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile İrtibat Bürolarımıza veya yukarıda belirtilen iletişim adresleriyle bizlere ulaşabilirsiniz.


Başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır. Başvuruların ücretsiz olarak yanıtlanması esas olup, Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde veri sahiplerinin başvuruları belirli koşullar altında ücretlendirilebilecektir. Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. 


Ayrıca, internet sitemizden ‘Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni Ve Beyan Formu’nu, ‘Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmha Politikası’nı ve internet sitemizdeki diğer aydınlatma metni ve bildirimleri okumanızı tavsiye ederiz.


ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü