Repo

Repo

Repo, tasarruf sahiplerinin birikimlerini bir aracı kuruluşa sabit bir getiri karşılığı vermesi ve teminat olarak menkul kıymet alması işlemidir. Aracı kuruluş menkul kıymeti geri alma taahhüdü ile satar. Repoya konu menkul kıymetler SPK mevzuatıyla belirlenmiş borçlanma araçlarıdır. Alnus Yatırım müşteri tarafından aksi belirtilmeyen hesapları otomatik olarak gecelik repoda değerlendirir.

Repo Ters Repo Pazarı : Devlet iç borçlanma senetleri ile TCMB likidite senetlerinin geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alım işlemleri yapılır. Pazar'da aynı gün ve ileri başlangıç valörlü işlemler yapılabilir. İşlem öncesinde teslim edilecek / alınacak menkul kıymeti doğrudan belirtme imkanı yoktur. Repo işlemine konu menkul kıymetler alıcıya teslim edilmeyerek işlemin vadesi boyunca Takasbank nezdindeki hesaplarda bloke saklamada tutulur. İşlemin vadesi boyunca, işlem karşılığı teslim edilen menkul kıymetlerin fiyatlarındaki değişme nedeniyle oluşabilecek değer düşüklüğüne karşı, ters repo yapan üyeyi korumak amacıyla, işlemin vadesi süresince bloke saklamadaki menkul kıymetler, her gün yeniden değerlemeye tabi tutulur ve gerekli hallerde repo yapan taraftan ilave menkul kıymet getirmesi istenir. Bu şekilde işlemin risk yönetimi yapılmış olmakta işlem güvence altına alınmaktadır.

Pay Senedi Repo Pazarı: Pay Piyasası Ulusal Pazarı'nda işlem gören paylardan belirlenen koşulları sağlayanların geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alım işlemleri yapılır. Diğer repo pazarlarından farklı olarak bu Pazar'da, repo işlemi karşılığı olarak borçlanma araçları değil paylar kullanılır. Pazar'da Pay Piyasası'nda işlem gören, BIST 30 Endeksi'ne dahil paylardan Borsa tarafından uygun görülenler repo işlemlerine konu olabilirler.

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı : Tercih edilen menkul kıymet üzerinde geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alım işlemleri yapılır. Bu Pazar işlemlerinde, repo oranının yanı sıra, Repo Ters Repo Pazarı'ndan farklı olarak, işleme konu menkul kıymetin tanımı (ISIN kodu) ve fiyatı da belirtilir. Pazarda emir giriş aşamasında taraflar, işlem karşılığı olarak teslim edilecek / alınacak olan menkul kıymetin tanımını ve hangi fiyattan alınıp satılacağını bilirler. İşlem sonrası menkul kıymetler, vade sonunda aynı tanım ve miktarda geri iade edilmek koşuluyla, bloke tutulmayarak alıcısına teslim edilir. Pazar'da Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş; devlet iç borçlanma senetleri, kamu ihraçlı kira sertifikaları, gelir ortaklığı senetleri, borsa kotunda olan özel sektör borçlanma araçları / özel sektör kira sertifikaları, sadece nitelikli yatırımcılara açık olmak koşuluyla Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda ihraç edilmiş özel sektör borçlanma araçları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve mahalli idarelerce Türk Lirası cinsinden ihraç edilen borçlanma senetleri, TCMB likidite senetleri işlem görebilir. Menkul kıymet tercihli bir repo ters repo işlemi, aynı anda yapılmış ve birbirine bağlı iki kesin alım satım işlemi olarak düşünülebilir. Pazar'da aynı gün ve ileri başlangıç valörlü işlemler yapılabilir.